Sail-ho  
  LOGOWANIE

Użytkownik (email)

Hasło

Zaloguj

Nie pamiętam hasła

(zostanie wysłany email)

  PRODUKTY
Elektronika jachtowa
Książki
Mapy elektroniczne i software
Mapy, locje i przewodniki żeglarskie
Materiały i chemia jachtowa
Nawigacja
Odzież żeglarska
Prace bosmańskie
Różności
Silniki i napędy
Sporty wodne
Środki ratunkowe
Woda, paliwo, prąd, światło
Wyposażenie i osprzęt jachtowy
Wyprzedaż

Książki    -> Poradniki          ->Dla zaawansowanych


Bezpieczeństwo transportu morskiego - Ryszard K. Miler
Celem niniejszej książki jest próba holistycznego podejścia do identyfikacji współczesnych zagrożeń występujących w transporcie morskim, analiza czynników determinujących stan bezpieczeństwa oraz wskazanie kompleksowych metod przeciwdziałania zidentyfikowanym i potencjalnym zagrożeniom.
Cena: 79.90 zł     

Blue water sailing manual - Barry Pickthall
A handbook for extended cruising and sailing in extreme conditions
Poradnik omawiający wszelkie aspekty żeglowania po morzu oraz przejścia przez ocean, niezbędny przy planowaniu udziału w regatach pełnomorskich.
Książka w języku angielskim.
Cena: 158 zł     

Get Your Captains License - Charlie Wing
Podręcznik i testy dla osób chcących zdobyć uprawnienia kapitańskie wymagane w USA przez US Coast Guard od wszystkich zabierających "osoby płacące" na łódź. Obejmuje program na uprawnienia: Master and Mate Inland, Master and Mate near Coastal, Sail/Auxiliary Sail Endorsement.
Książka zawiera systematycznie i podręcznikowo wyłożony materiał, 9 tys. pytań testowych, załączony CD ROM zawiera 14 tysięcy pytań i odpowiedzi oraz oprogramowanie do przeprowadzenia testu.
Rzecz absolutnie niezbędna dla żeglarzy szukających pracy "w branży" na rynku amerykańskim lub związanym z amerykańskim.
Książka w języku angielskim.
Cena: 284 zł     

Inżynieria ruchu morskiego - Pod redakcją Stanisława Gucmy
Wytyczne do projektowania morskich dróg wodnych i portów oraz warunków ich bezpiecznej eksploatacji

Książka obejmuje swoim zakresem wytyczne do projektowania morskich dróg wodnych, portów oraz warunków ich bezpiecznej eksploatacji. Poszczególne rozdziały książki prezentują takie zagadnienia jak:
• metodologię projektowania różnego rodzaju morskich dróg wodnych sprowadzoną do algorytmu postępowania w procesie projektowania;
• metody wymiarowania morskich dróg wodnych w płaszczyźnie poziomej i pionowej w tym metody optymalizacji ich parametrów;
• metody określania bezpiecznych warunków eksploatacji statków na drogach wodnych oraz metody optymalizacji parametrów promów morskich;
• wytyczne do określania przepustowości dróg wodnych oraz projektowania systemów nawigacyjnych;
• formalną analizę ryzyka na morskich drogach wodnych i w portach.
Cena: 70 zł     

Modelowanie retrospektywne i prognozowanie hydrodynamiki Morza Bałtyckiego
W odpowiedzi na zapotrzebowanie badań środowiska morskiego, konieczność zapewnienia bezpiecznej aktywności człowieka w tym środowisku, rozwija się trójwymiarowe modele ekohydrodynamiczne oraz buduje systemy prognoz operacyjnych i prognoz długookresowych. Poza prognozami operacyjnymi, powstają prognozy w przód oraz opisy zachowania morza w przeszłości.
Głównym celem tej pracy jest prezentacja nowych mechanizmów poznania środowiska Morza Bałtyckiego poprzez modelowanie i prognozowanie na bazie modelowania retrospektywnego z zastosowaniem hydrodynamicznego modelu M3D.
Autor: Jan Jędrasik.
Cena: 35 zł     

Monitoring bezpieczeństwa transportu morskiego - Ryszard Miler
Celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie oryginalnej koncepcji zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego (ZSMBTM) zbudowanego w oparciu o narzędzia modelowania procesów, identyfikacja potencjału ekonomizacji i próba wskazania optymalnych opcji strategicznych tego procesu na poziomie narodowym i globalnym.
Cena: 54.60 zł     

Multihull Seamanship - Gavin LeSueur
Poradnik skupiajacy się na wiedzy potrzebnej żeglującym na wielokadłubowcach - katamaranach i trimaranach.
Książka w języku angielskim.
Cena: 103 zł     

Nawigacja dla kapitanów - Stanisław Gucma, Igor Jagniszczak
Książka przeznaczona głównie dla kapitanów i oficerów nawigatorów, słuchaczy kursów doskonalenia kadr oficerskich na stopień kapitana żeglugi wielkiej i starszego oficera. Może również służyć studentom wydziałów nawigacyjnych akademii morskich, interesującym się zagadnieniami inżynierii ruchu morskiego, czy bezpieczeństwem żeglugi.
Książka została podzielona na sześć rozdziałów. Są w nich omówione m.in. takie kwestie, jak: zasady organizacji pracy na mostku, współpraca kapitana z oficerem wachtowym, współczesne systemy i urządzenia nawigacyjne, najbardziej popularne rozwiązania wraz z ich tendencjami rozwojowymi. Przedstawione są też nawigacyjne systemy GPS, DGPS, EGNOS, WAAS, RTK, kompasy satelitarne, współczesne radary i systemy ARPA, systemy map elektronicznych oraz nawigacyjne systemy zintegrowane, a także systemy elektronicznej identyfikacji statków AIS. Książka znacznie zmieniona w stosunku do poprzedniej książki tych autorów.
Cena: 33.60 zł     

Nawigacja pilotażowa - Stanisław Gucma
Książka wybitnego specjalisty w dziedzinie inżynierii ruchu morskiego, profesora zwyczajnego, dr. hab., inż., kapitana żeglugi wielkiej, od wielu lat pracującego w szczecińskiej Wyższej Szkole Morskiej, obecnie Akademii Morskiej. Stanowi ona kontynuację wydanej nieco wcześniej książki autorstwa tegoż Autora pt. ?Inżyniera ruchu morskiego?. Adresowana jest do obecnych i przyszłych kapitanów, pilotów morskich, specjalistów eksploatacji dróg wodnych, pracowników naukowych, administracji morskiej, projektantów systemów nawigacyjnych, studentów kształcących się w specjalnościach: nawigacja morska, hydrotechnika morska.
Cena: 26 zł     

Nawigacja porównawcza - Andrzej Stateczny
"Rozważania podjęte przez Autora dotyczą jednego z najważniejszych zagadnień nawigacji, a mianowicie nawigacji porównawczej. Perspektywiczna metoda wyznaczania pozycji okrętu w pobliżu brzegu polega na dopasowaniu obrazu radarowego i morskiej mapy nawigacyjnej w wersji elektronicznej. Zasadniczą zaletą tej metody jest to, że dowiązuje się bezpośrednio do brzegu, co jest podstawowym wymogiem nawigacji przybrzeżnej. Niepodważalną zaletą nawigacji porównawczej jest również jej niezależność od zewnętrznych źródeł informacji w przeciwieństwie do innych systemów pozycyjnych, w tym tak popularnego w ostatnich latach systemu GPS."
(z opinii recenzenta prof. dra hab. inż. Józefa Saneckiego)
Cena: 43 zł     

                   
Parametry torów wodnych i systemów nawigacyjnych
Monografia dotyczy projektowania systemu dróg wodnych, a szczególnie torów wodnych. W pracy przedstawiono dwie nowo opracowane metody projektowania parametrów torów wodnych i ich systemów nawigacyjnych:
- metodę deterministyczno-probabilistyczną,
- metodę ryzyka nawigacyjnego.
Cena: 46 zł     

Practical Guide to Compass Correction - George H. Reid
Krótki i przejrzysty kurs korekcji kompasu. Książka omawia źródła błędów wskazań kompasu, określania ich i korekcji. Wiedza uzyskana z książki w zupełności wystarczy do dokonania związanych z tym czynności bez pomocy specjalisty-dewiatora.
Książka w języku angielskim.
Cena: 96 zł     

Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego
Książka oparta na bogatym materiale źródłowym i literaturze światowej, zawiera nowatorską interpretację współczesnej problematyki morskiej (...) Jest to pierwsza w Polsce praca naukowa obejmująca całościowo i wieloaspektowo zagadnienia prawa żeglugowego w szerszej perspektywie międzynarodowej - zarówno prawnej, jak i politologicznej.

Z recenzji prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka

Autor: Dariusz Bugajski.
Cena: 50 zł     

Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza - Małgorzata Witak
Monografia obejmuje dziesięć rozdziałów, z czego pierwszy jest przypomnieniem sylwetki i życia profesor Haliny Piekarek-Jankowskiej oraz wspomnieniem jej wielkich dokonań na płaszczyźnie naukowej, organizacyjnej oraz dydaktycznej.

Dziewięć kolejnych rozdziałów ma charakter merytoryczny. Podejmowane są w nich rozmaite aspekty geologiczne, dotyczące facjalnego wykształcenia osadów Basenu Gdańskiego, Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej. Dwa rozdziały dotyczą geologii i badań obecnego stanu Półwyspu Helskiego. Dwa kolejne odnoszą się do wywołanych oddziaływaniem Wisły zmian litologicznych osadów Zatoki Gdańskiej i zachowanych w nich tafocenoz okrzemkowych. Opisane zostały również przejawy toksyczności osadów strefy przybrzeżnej. W jednym z rozdziałów podjęto bardzo aktualną tematykę wpływu progów podwodnych na transformację falowania w rejonie Gdyni Orłowo. Monografię zamyka rozdział dotyczący oceny zmienności hydrodynamicznej wód podziemnych na Mierzei Wiślanej.

Wszystkie rozdziały są bogato ilustrowane, zawierają tabele, wykresy, schematy i rysunki, które znakomicie ułatwiają zrozumienie problemów z zakresu geologii morza.
Cena: 26 zł     

Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej - Joanna Kizielewicz
Publikacja jest oryginalnym opracowaniem wypełniającym lukę na polskim rynku wydawniczym. Nie ma zwartej publikacji, ani w obszarze ekonomiki transportu morskiego ani ekonomiki turystyki, tak wyczerpująco i interesująco prezentującej zagadnienia rynku usług morskiej żeglugi wycieczkowej. (...) Praca prezentuje najbardziej aktualne z dostępnych dane, charakteryzuje szeroko, ale w uporządkowany sposób zjawiska właściwe dla podjętej tematyki, napisana w sposób przystępny, treść jest interesująca.

Prof. dr hab. Elżbieta Załoga
Cena: 49.90 zł     

The Complete On-Board Celestial Navigator - George G. Bennett
Skrócone przypomnienie metod astronawigacji, "star finder" + tablice astronomiczne do 2011 roku. Niezbędne każdemu żeglarzowi, który wybiera się dalej, a nie dowierza systemowi GPS. Tablice zawierają dane dla słońca, planet, księżyca, jaśniejszych gwiazd, tablice pomocnicze.
Książka w języku angielskim.
Cena: 163 zł     

The Cruising Multihull - Chris White
Książka zawiera najnowsze informacje dotyczące konstrukcji, budowy, takielunku, bezpieczeństwa oraz samego żeglowania na wielokadłubowcach. Pozwala ocenić jaki typ wielokadłubowca odpowiadałby bardziej potrzebom czytelnika - katamaran, czy trimaran?
Książka w języku angielskim.
Cena: 126 zł     

Vademecum Nawigatora - Franciszek Wróbel
Książka możliwie obszernie omawia zagadnienia związane z nawigacją rozumianą jako prowadzenie statku. Książka skupia się na zawodowych aspektach nawigacji, omawiając podział funkcji na mostku, procedury wykonywane normalnie i awaryjnie, następnie sposoby określania pozycji (zarówno tradycyjne, jak i z użyciem radaru i systemów nawigacji elektronicznej), jak również planowanie drogi i realizacja planu.
Mimo nacisku na aspekty zawodowe, żeglarz znajdzie tu sporo wiedzy nieujętej w innych podręcznikach, a w szczególności astronawigację, posługiwanie się radarem itd.
Cena: 95 zł     

Wiatry sztormowe na polskim wybrzeżu Bałtyku - Stefan Trzeciak
Bardzo duże znaczenie wiatrów sztormowych w strefie brzegowej Bałtyku wymaga ich szczegółowej znajomości liczbowej - częstości występowania i kierunków z jakich wieją. Znajomość ta jest niezbędna nie tylko naukowcom, ale i praktykom, stanowiąc podstawową część informacji do prowadzenia bezpiecznej żeglugi.
Cena: 18 zł     

Wybrane aspekty eksploatacji statku handlowego - poradnik kapitana
Opracowanie ma charakter poradnika kapitana, ilustrowanego przykładami i wynikami własnych przemyśleń Autora, jako rezultat permanentnie zdobywanej wiedzy i doświadczenia. Zaprezentowane zostały wybrane zagadnienia dotyczące eksploatacji statku handlowego. Zdając sobie sprawę z faktu, że z oczywistych względów nie wyczerpano w publikacji całości wiedzy jaką powinien opanować kapitan, w niniejszej książce poruszono następujące tematy:

- elementarne zasady organizacji pracy kapitana na statku;
- eksploatacyjna analiza zużycia paliw;
- kontrola obliczeń statecznościowych;
- specyfika nawigacji pilotażowej morskim statkiem na drogach śródlądowych;
- zagadnienia związane z kotwiczeniem statku;
- manewry statku w ekstremalnych warunkach hydrometeorologicznych.
Autor: Adam Kowalski.
Cena: 38 zł     

  SZUKAJ PRODUKTU
 


Brak towarów w worku

 

Copyright (C) Sail-ho