Sail-ho  
  LOGOWANIE

Użytkownik (email)

Hasło

Zaloguj

Nie pamiętam hasła

(zostanie wysłany email)

  PRODUKTY
Elektronika jachtowa
Książki
Mapy elektroniczne i software
Mapy, locje i przewodniki żeglarskie
Materiały i chemia jachtowa
Nawigacja
Odzież żeglarska
Prace bosmańskie
Różności
Silniki i napędy
Sporty wodne
Środki ratunkowe
Woda, paliwo, prąd, światło
Wyposażenie i osprzęt jachtowy
Wyprzedaż
REGULAMIN SKLEPU WYSYŁKOWEGO

§1 Definicje

1.Sprzedający:


Sail-ho! Mariola Kijewska
ul. Ciołkowskiego 7E/10
80-463 Gdańsk
REGON: 192980653 , NIP: 584-250-30-46
BDO 000007907
GIODO 137087
Wpisana do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez UM w Gdańsku pod numerem 115269.

Numer konta bankowego:
Santander Bank 14 1090 1102 0000 0001 0273 1581


2. Dane kontaktowe i adres reklamacyjny:

Sail-ho! sklep żeglarski
ul. Ciołkowskiego 7E/10
80-463 Gdańsk

Tel. 506 412 796
e-mail: info@sail-ho.pl

3. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu.
Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką Kurier 48) lub firmy kurierskiej GLS.

Kupujący ponosi koszty dostawy:
 • 16 zł – płatność przy odbiorze, dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • 14 zł – wpłata z góry na konto, dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • 25 zł – płatność przy odbiorze, dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • 20 zł – wpłata z góry na konto, dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  Przy zamówieniach, których wartość zakupionych towarów przekracza 500 zł, pokrywamy koszty wysyłki. Nie dotyczy to towarów wielkogabarytowych - których waga przekracza 30 kg lub suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość przekracza 3 metry, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1,5 metra. W takim przypadku sposób i koszty dostawy są ustalane indywidualnie - po uzgodnieniu z klientem.

  Powyższe warunki dostawy obowiązują na terytorium Polski. W przypadku dostawy za granicę opłaty są ustalane każdorazowo indywidualnie, w zależności od kosztów pobieranych przez przewoźnika.

  5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami.

  6. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

  7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  9. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

  10. Worek – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

  11. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

  12. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

  13. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy:

 • przy odbiorze (za pobraniem) – należność uiszczana jest kurierowi lub listonoszowi
 • z góry przelewem na rachunek bankowy z podaniem na przekazie numeru zamówienia otrzymanego e-mailem (wysyłanym automatycznie po złożeniu zamówienia).

  14. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

  15. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

  16. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

  17. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny.

  18. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

  19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

  20. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

  21. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.sail-ho.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

  22. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany jako Internet.

  23. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

  24. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

  25. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b)nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  c)nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d)została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  e)w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  f)nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

  26. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

  27. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

  §2 Warunki ogólne

  1.Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

  2.Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  3.Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

  4.Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

  5.Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

  6.Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  a)potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: potwierdzenia zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf,
  b)dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy.

  7.Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach
  udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

  8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

  §3 Zawarcie umowy i realizacja

  1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

  2.W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a)dodanie do worka produktu;
  b)wybór miejsca wydania rzeczy;
  c)wybór rodzaju dostawy i płatności;
  d)złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

  3.Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

  4.Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po jego skompletowaniu, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

  5.Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

  6.Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i skompletowaniu zamówionych towarów, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego oraz skompletowaniu zamówionych towarów.

  7.Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

  8.Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

  §4 Prawo do odstąpienia od umowy

  1.Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

  2.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.

  4.Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  5.W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

  6.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  7.Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

  8.Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

  9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

  11.Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  g)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  h)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

  §5 Rękojmia

  1.
  Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

  2.Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

  3.W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

  4.Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  a)złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b)złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

  5.Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

  6.Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  7.Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  a)żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  b)żądać usunięcia wady.

  8.Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

  9.Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  10.W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

  11.Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

  12.Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

  13.Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

  14.Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  - oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  - oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  - żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  - żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

  15.Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

  16.Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

  17.W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

  18.W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

  19.W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

  20.Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

  21.Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

  22.Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

  23.Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

  §6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedający - Sail-ho! Mariola Kijewska, ul. Ciołkowskiego 7E/10, 80-463 Gdańsk

  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy Sprzedającego (administratora), upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, zajmujący się obsługą zamówień oraz podmioty współpracujące ze Sprzedającym (administratorem) w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu – do czasu przedawnienia roszczeń oraz wykonania ustawowych obowiązków nałożonych na Sprzedającego (administratora).

  5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy ze Sprzedającym (administratorem).


  Zbiór danych Klientów Sklepu internetowego jest zarejestrowany w bazie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr 137087.

  §7 Polityka plików cookie:

  Nasz serwis wykorzystuje następujące pliki cookie:
  - Ciasteczka sesji - tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki.
  - Ciasteczka z potwierdzeniem zgody na używanie plików cookie w serwisie.
  Są one niezbędne dla prawidłowego działania serwisu.

  Obsługę plików cookies można wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak spowodować niepoprawne działanie serwisu.

  Używane przez nas ciasteczka (pliki cookie) są bezpieczne. Informujemy również, że nie przechowujemy w nich danych osobowych i innych poufnych informacji.

  Odwiedzając naszą stronę można spotkać się z plikami zewnętrznymi, które pochodzą ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem naszego serwisu. W tym wypadku zalecamy zapoznanie się z polityką cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

  §8 Postanowienia końcowe

  1.
  W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

  2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.


 •   SZUKAJ PRODUKTU
   


  Brak towarów w worku

   

  Copyright (C) Sail-ho